Økologisk landbruk

Hva er økologisk landbruk? 

Økologisk landbruk er en forskningsmetode i stadig endring, med mål om å lede alle typer landbruk i mer bærekraftig retning. Det er en produksjonsmetode som vektlegger et økologisk system i balanse, basert på lokale og fornybare ressurser. Det skiller seg fra andre produksjonsformer ved at det unngår bruk av kjemiske plantevernmidler, kunstgjødsel og bruk av genetisk modifiserte organismer. 

Økologisk landbruk drives etter de økologiske prinsippene

Helseprinsippet

Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet. 

Økologiprinsippet

Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem. 

Rettferdighetsprinsippet

Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse. 

Varmsomhetsprinsippet

Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner. 

Hvorfor økologisk landbruk? 

Det er flere fordeler ved å benytte økologiske produksjonsprinsipper. Økologisk landbruk har som mål å ha et lavt fotavtrykk og produsere mat i takt med naturen. Ved å unngå bruk av kjemiske mineralgjødsel og kjemiske sprøytemidler i økologisk landbruk, reduseres risikoen for forurensing av omkringliggende jord, vann og luft. Dette bidrar til å opprettholde biologisk mangfold, godt jordsmonn og et sunt økosystem. 

I økologisk landbruk skal hver gård være mest mulig selvforsynt med innsatsfaktorer. Det betyr at det skal være en balanse mellom areal og antall dyr. Arealet du har skal opprettholde nok dyr, som igjen kan tilføre arealene med husdyrgjødsel. Å basere seg på lokale ressurser betyr at det i liten grad er nødvendig med import og lang transport av innsatsfaktorer. 

God dyrevelferd i økologisk landbruk

Mange fremhever god dyrevelferd som en grunn til å velge økologisk produserte produkter. I økologisk produksjon har produksjonsdyr krav på å leve mest mulig i takt med sitt naturlige atferdsmønster. Det betyr at de skal ha god plass til å bevege seg både ute og inne. Dyrene skal også ha tilgang på økologisk fôr, produsert på gården, hvor de kan følge sin naturlige vekstkurve. Husdyr skal som hovedregel kunne gå fritt.

Kunnskapen rundt økologisk landbruk utvikles raskt

Mange ønsker å studere økologisk landbruk og forstå prinsippene, metodene og effektene av økologisk jordbruk. Studenter som velger å studere økologisk landbruk, lærer om viktige temaer som jordhelse, bærekraftige dyrkingsteknikker, plantevern, ressursforvaltning og økosystembevaring. De kan også utforske økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter ved økologisk landbruk for å bidra til en mer bærekraftig fremtid for matproduksjonen.

Økologisk landbruk i Norge

Til tross for at vi de siste årene ser en marginal nedgang i antall landbruksvirksomheter her til lands, ser vi generelt sett en vekst for virksomheter som produserer, foredler og selger økologisk mat. Likevel står økologisk landbruk i Norge for en liten del av det totale landbruksarealet, sammenlignet med andre europeiske land. I utgangen av 2021 stod økologisk produksjon, enten godkjent eller i karens, for 4,59% av Norges totale landbruksareal. (Kilde: Debio)

Lær mer om økologisk landbruk

Fagartikler om økologisk landbruk