Om økologisk.no

Økologisk.no skal deg innsikt og kunnskap om økologisk mat og landbruk i Norge gjennom faktabasert og pålitelig informasjon, slik at du kan ta informerte valg og interessen og engasjementet for økologisk mat øker.

Historien om økologisk landbruk i Norge

Historien om økologisk landbruk i Norge

Økologisk landbruk har gjennom 90 år gått fra å være innovasjoner fra ildsjeler til å bli en betydningsfull del av landbruks- og matpolitikken i Norge.

I slutten av september 2022 ble boka «Historien om økologisk landbruk i Norge gjennom 90 år» lansert. Boka omfatter beskrivelse av oppstarten av det som etter hvert fikk betegnelsen økologisk landbruk, og de ulike epokene som har ført fram til status i dag.

Ofte stilte spørsmål

Dette er Økologisk.no

Økologisk Norge

Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som samler både bønder, bedrifter og vanlige forbrukere med interesse for økologisk mat og produkter, økologisk landbruk, miljø og helse. Økologisk Norge gir også ut magasinet Ren Mat.

Debio

Gjennom merkeordninger, omstilling av offentlig matforbruk og møteplasser for hele verdikjeden, bidrar Debio til en samfunnsutvikling som ivaretar og sikrer robuste matsystemer. Debios mål er at økologisk bærekraftig mat skal være et naturlig og enkelt valg for alle som produserer, serverer og spiser mat.

Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Stiftelsen het tidligere Matmerk og ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2007 og har et koordinerende ansvar for å systematisere og tilgjengeliggjøre fakta og dokumentasjon om norsk økologisk mat og jordbruk til forbrukere. Stiftelsen Norsk Mat har redaktøransvar for økologisk.no og leder redaksjonsrådet.

Agropub

Agropub er det ledende norske nettstedet for forskning og kunnskap om økologisk landbruk og agronomi. Hovedmålgruppe er produsenter og rådgivere, studenter og lærere. Også interesserte forbrukere og personer innen forvaltning finner stoff av interesse på Agropub. Nettstedet eies og driftes av Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser, blant annet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene og et aktivt arbeid overfor det politiske miljøet på Stortinget.

Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å betre vilkåra for landbruket og synleggjere kva betydning landbruket har i det norske samfunnet. Norges Bondelag er partipolitisk uavhengig, og har over 61.500 medlemmar, rundt 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontaktar og høg fagleg kompetanse.

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for ti regionale rådgivingsenheter med til sammen 24.000 medlemmer og 370 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.

Redaksjonsrådet