Forsker på fiskerester som gjødsel

Uttrykket «som en fisk på land» har fått en ny mening av forskere på Nordmøre

Sett fra et fugleperspektiv er de naturlige kretsløpene selve hjertet som holder naturen og mangfoldet på jorda i live.

Disse kretsløpene spiller hovedrollen i det økologiske landbruket og er nøkkelen til kunnskapen som skal bidra til framtidas bærekraftige landbruk.

-Det økologiske landbruket er en spydspiss som bidrar med innovasjon og kunnskap som styrker den fremtidige bærekraften i landbruket. Dette er den økologiske skattekisten som vi kontinuerlig jobber for å fylle og dele med andre, sier Turid Strøm, som er daglig leder ved Norsk senter for økologisk landbruk. (NORSØK)

Lekkasje av livsviktige næringsstoffer til havet

På NORSØK jobbes det med et treårig prosjekt der rester fra fiskeindustrien brukes som gjødsel i landbruket. I Norge blir det hvert år mange tusen tonn rester av vilt fanget hvitfisk, mesteparten bein og fiskehoder.

Landbruket og samfunnet generelt mister store mengder viktige næringsstoffer som fosfor og nitrogen gjennom at gjødsel og kloakk renner ut i vassdrag og i havet. Når en stadig større del av fôret til oppdrettsfisk i tillegg er blitt plantebasert, så er det essensielt å føre så mye som mulig av disse næringsstoffene tilbake til landbruket.  

Fiskebaserte rester kan brukes som gjødsel og tilbakefører fosfor til jorda. Grunnstoffet fosfor utvinnes i dag fra jordskorpa, men vil på sikt ta slutt, på lik linje med olje.

EU produserer ca 5.2 millioner tonn av disse fiskerestene hvert år. Avhengig av pris så kan en stor andel av disse råstoffene bli tilgjengelig for landbruket. I økologisk landbruk vil det være aktuelt å benytte rester fra villfisk.

Fra fiskebein til grønt gull?

Forsøkene med fiskerester som gjødsel viser lovende resultater. I et av forsøkene (2019) så man en avlingsøkning på 36% for havre, målt mot hønsegjødsel, som ofte brukes i økologisk landbruk. Havre er en viktig kornsort både til mat og dyrefor.

Hvis marine restråstoff kan kombineres til en økologisk gjødsel med dokumentert effekt til en konkurransedyktig pris, kan et slikt gjødselprodukt ha kommersiell interesse ut over Norge, sier prosjektleder Anne-Kristin Løes.

En stor del av utfordringen ligger i at mye av fiskerestene blir kastet ute på havet, fordi det ikke er bygd opp en infrastruktur som kan utnytte og distribuere ressursene på land.Etter det NORSØK kjenner til finnes det ingen kommersielle produsenter av denne typen gjødsel basert på rester av vill fisk i Europa. Imidlertid har land som USA, Canada og Mexico allerede veletablerte verdikjeder som foredler marine restråstoffer til godkjente økologiske gjødselprodukter.

De økologiske prinsippene

Kretsløpet som er beskrevet i denne saken er ett av mange som enten venter på å bli oppdaget eller trenger mer ressurser  for å bli en del av matøkonomien vår. Forskningen på økologisk landbruk er avgjørende for å lede alle former for landbruk i en mer bærekraftig retning. Det økologiske landbruket har et regelverk det er internasjonal enighet om, og er basert på disse fire prinsippene:

  • Helseprinsippet: Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet.
  • Økologiprinsippet: Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem.
  • Rettferdighetsprinsippet: Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse.
  • Varsomhetsprinsippet: Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner.