Økologisk landbruk som klimapilot

Beregninger viser at husdyrgjødsel kan gi høyt klimagassutslipp. Det finnes smarte måter å redusere det på.

Det er lansert en klimakalkulator for å beregne klimagassutslipp på gårdsnivå. Modellene for storfe/melk, grovfôr, svin og korn er klare. I tillegg til datakilder for husdyr- og planteproduksjon, beregnes utslippene fra produksjonen av innkjøpte innsatsfaktorer (kraftfôr, mineralgjødsel, plantevernmidler, forbruksartikler, diesel og strøm). I konvensjonell drift inngår ofte alle disse innsatsfaktorene.

Lavere lystgassutslipp på økologiske gårder

Resultatene fra Klimakalkulatoren viser en tendens til at økologisk drift kommer vesentlig bedre ut enn konvensjonell når det gjelder utslipp av klimagassen lystgass (N2O).

En av årsakene til dette er at produksjonen av mineralgjødsel ikke er en faktor i regnskapet på økologiske gårder.

Produksjonen av mineralgjødsel har ifølge Yara et utslipp på 3,6 kg CO2-ekvivalenter per kg nitrogen (N) i gjødsel som inneholder ammoniumnitrat. I jord med høyt vanninnhold og liten tilgang på oksygen kan ammoniumnitrat lettere omdannes til lystgass enn å bli tilgjengelig næring for planter. Under slike forhold vil utslipp av lystgass kunne øke forårsaket av mineralgjødsel. I næringsfattig jord tilført mineralgjødsel vil derfor lystgassutslippene i all hovedsak være gjødslingsindusert.

1 tonn lystgass har like stort oppvarmingspotensial i atmosfæren som 289 tonn CO2 i et hundreårsperspektiv.

På flere økologiske gårdsbruk er utslippene av lystgass mindre enn halvparten av den konvensjonelle sammenligningsgruppen.

På økologiske husdyrbruk, hvor husdyrgjødsla ofte er eneste næringskilde, må denne utnyttes ekstra smart. Alle typer gårder har mye å hente på å gjøre analyser av gjødsla. Tidspunkt for spredning og spredningsmetode er det også mye å spare både miljø og penger på.

Bruker større areal, men økobønder kan vise vei

Selv om økologisk drift kommer godt ut med tanke på utslipp av lystgass, kreves det ofte større areal ved økologisk produksjon for å oppnå samme avlingsmengde som i konvensjonell drift.

Det er utslipp per produsert enhet (kg tørrstoff per dekar, kg melk, kg kjøtt) som til sist avgjør hvor klimaeffektiv drifta er.

Likevel viser klimakalkulatoren lavere utslipp totalt sett i økologisk drift. Den økologiske husdyrproduksjonen kan uten tvil vise vei og være til inspirasjon hos konvensjonelle bruk for å redusere mengden mineralgjødsel og utnytte husdyrgjødsla bedre.

Les hele saken og finn link til klimakalkulatoren her.

Se film om hvordan vi kan bli like smarte som naturen her

Hva er økologi? Økologiprinsippet