Illustrasjonsbilde ku Debio økologisk

Samarbeidsutvalg innen økologisk landbruk

Samarbeid mellom myndigheter, markedsaktører og ulike organisasjoner har stått sentralt for å kunne drøfte og avklare spørsmål knyttet til mål og tiltak for videre utvikling av økologisk landbruk.

Skrevet av Emil Mohr, bearbeidet og kvalitetssikret av Morten Ingvaldsen den
Del denne siden

Hovedbilde: Illustrasjonsbilde. Foto: Espen Seierstad / Debio.

Fra tidlig på 1980-tallet har det blitt opprettet ulike faggrupper med deltakelse fra organisasjoner, markedsaktører og myndighetsinstanser for å drøfte og koordinere spørsmål av felles interesse knyttet til utvikling av økologisk landbruk. Noen har fungert som rådgivende organ for myndigheter, landbrukets faglag og for andre beslutningstakere. 

Det første initiativet til samordning av ideelle, private organisasjoner var Kontaktutvalet for alternativt jordbruk (KU) som ble stiftet i 1982 i etterkant av et såkalt «aktiviseringsmøte» i Bø i Telemark. Dette skjedde ut fra et behov for å opptre mer samlet og koordinert. KU var et samarbeidsorgan for ni interessegrupper (Jordsøkjarsambandet, Biologisk-dynamisk Forening, Alternativ Jordbruksgruppe i Bø, Midtnorsk fagseksjon i biologisk jordbruk, Orbio, Interesseorganisasjonen for landbrukets fagskolar, Økoteket, og Norges Naturvernforbund). KU var et viktig forum for informasjonsutveksling og diskusjon i en tid da mye var i emning og endring, og organisasjoner som NORSØK, Debio og Produsentlaget ennå ikke var etablert. 

I 1988 ble KU reorganisert med seks medlemmer: NØLL, Biologisk-dynamisk Forening, Stiftelsen for biologisk/økologisk landbruk (senere NORSØK), Debio, Produsentlaget og en felles representant fra de tre fagseksjonene for økologisk landbruk som til da var etablert. NØLL fikk sekretariatsansvaret for det «nye» KU. 

Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd (NLVF) nedsatte i 1981 et utvalg for å beskrive status og forskningsbehovet innen økologisk landbruk. Det «økologiske miljøet» var representert med Kristian Ormset fra Midtnorsk fagseksjon i biologisk jordbruk og Tor Næss fra Telemark Distriktshøgskole. Utvalgets arbeid resulterte i NLVF-rapporten Alternativt jordbruk (1983). 

Roaldsøy-utvalget ble, som beskrevet i Økologisk landbruk posisjonerer seg på mange områder, nedsatt av Landbruksdepartementet i 1987 for å belyse myndighetenes mulige rolle i den fremtidige satsningen på økologisk landbruk. Utvalget fikk navn etter dets leder, byråsjef Nordahl Roaldsøy. Fra organisasjonene i KU var Kristian Ormset fra NORSØK medlem og Emil Mohr fra Debio varamedlem. Roaldsøy-utvalget la frem sin rapport i 1989. 

Rådgivende utvalg (RU) ble etablert av Landbruksdepartementet i 1990. En av hovedoppgavene skulle være å gi faglige råd og innspill til Omsetningsrådet som grunnlag for prioriteringer og tildeling av årlige utviklingsmidler. RU erstattet delvis KU, hadde den samme kjernen av organisasjoner, og langt på vei det samme formålet. RU ga også innspill til strategier i handlingsplaner som ble utarbeidet av Landbruksdepartementet.

I senere kapitler berettes det mer inngående om innholdet i ulike handlingsplaner og strategier. I tilknytning til enkelte av disse, og til ulike samarbeidsinitiativer, ble det nedsatt egne utvalg; Forum for omsetting og markedsføring av økologiske produkter opprettet av Omsetningsrådet i 1996, Forskningsutvalget for økologisk landbruk opprettet av Norges Forskningsråd i 2004, Faglig møtearena for økologisk produksjon og forbruk opprettet av Landbruksdepartementet i 2007, Regelverksutvalget for økologisk produksjon opprettet av Mattilsynet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet i 2008, Norsk Økologisk Kontaktmøte (NØK) opprettet av organisasjoner innen økologisk landbruk i 2016, og Dialogforum for økologisk jordbruk opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2018.