Økologiske epler Dyre Gård

Innholdsfortegnelse

Historien om økologisk landbruk i Norge er inndelt i 6 kapitler

Skrevet av Emil Mohr, bearbeidet og kvalitetssikret av Morten Ingvaldsen. Redaksjonen avsluttet november 2020, siste publisering den
Del denne siden

Kapittel 1 -  Forord 

1.1 Forord, rammer for historien, begrepsbruk og kilder

 

Kapittel 2 - Bakgrunn for hvorfor økologisk landbruk oppsto

2.1 - 2.3 Et landbruk i endring, to utviklingsretninger, økologisk landbruk er ikke gammeldags landbruk

 

Kapittel 3 - Alternative driftsmetoder oppstår

3.1 Biodynamisk landbruk

3.2 Organisk-biologisk landbruk

3.3 Betydnigsfulle pionerer

 

Kapittel 4 - Utformingsfasen - fra rundt 1930 til rundt 1960

4.1 De første initiativene i Norge

4.2 Flere gårder kommer til

4.3 Biologisk-dynamisk Forening stiftes i 1950

4.4 Samarbeid på tvers av landegrenser

4.5 Fundamentet er lagt

 

Kapittel 5 - Etableringsfasen - fra rundt 1960 til 1990

5.1 Økologisk landbruk posisjonerer seg på mange områder

5.2 En ny miljøbevissthet

5.3 Foregangsbønder i en brytningstid

5.4 Helios - vareomsetning i nye former

5.5 Fra jordbruk som alternativ til alternativt jordbruk - etableringen av Norks Økologisk Landbrukslag

5.6 Etablering av forsøksring og kompetansesenter for økologisk landbruk

5.7 Et landsdekkende nettverk av forsøksringer og fagseksjoner

5.8 Sertifiseringsordning for økologisk landbruk - Debio

5.9 Produsentlaget for omsetning av Debio-sertifiserte landbruksprodukter

5.10 Valg av fellesbetegnelse

5.11 Samarbeidsutvalg innen økologisk landbruk

5.12 Opplæringstilbud innen økologisk landbruk 

 

Kapittel 6 - Konsolideringsfasen

6.1 Fra skepsis til anerkjennelse

6.2 Utvikling av retningslinjer for økologisk produksjon gjennom internasjonale paraplyorganisasjoner

6.3 Regellverksutvikling i Norge

6.4 Ren statskontroll eller samarbeid med private aktører?

6.5 Mål, handlingsplaner og styringsdokumenter

6.6 Organisasjonsutvikling

6.7 Produsentrettede tilskudd og utviklingsprosjekter

6.8 Store nasjonale satsningsprogrammer

6.9 Informasjonskampanjer og generisk markedsføring

6.10 Informasjons- og rådgivningstjenester for produsenter

6.11 Forskning og utvikling

6.12 Produktutvikling og vareutvalg

6.13 Økologisk mat i storhusholdninger

6.14 Riksrevisjonens gjennomgang

6.15 Motgang og medgang