okologisk-korn-foto-debio

EU vil tredoble økologisk areal før 2030

EU sin "Farm to fork strategy" anerkjenner økologisk landbruk som en del av klimaløsningen.

Tekst: Marit Lundby.  Foto: Debio

 

 

 

 

Det økologiske jordbruksarealet i EU skal økes fra dagens 8 prosent til 25 prosent innen 2030. Dette ambisiøse målet inngår i forslagene EU-kommisjonen fremmer i de to strategiene «A Farm to Fork Strategy» og «Biodiversity Strategy for 2030» som ble lagt frem 20.mai. 

 

Økologisk gir klimaløsning

De to strategiene tar til orde for en ambisiøs omstilling i retning av en mer bærekraftig europeisk matproduksjon og et styrket vern og bevaring av biologisk mangfold. 

 

 

Mat basert på lokale ressurser

Ledende krefter i det norske landbruket anerkjenner at økologiske bønder viser vei i retning av en matproduksjon som er basert på de ressursene som finnes lokalt. Desentralisert og lokalt basert, økologisk produksjon er grunnleggende viktig både for forsyningssikkerheten for matvarer og for en varig bærekraftig, miljøvennlig matproduksjon.   

 

 

Jordhelse for bedre klima

Ifølge forslagene skal 40 prosent av jordbruksbudsjettet øremerkes klimatiltak. Bruk av kunstgjødsel skal reduseres med 20 prosent og bruken av kjemisksyntetiske plantevernmidler skal reduseres til det halve. 

okologisk-meitemark-jordhelse-foto-debio

Styrke biomangfoldet

EUs grønne vekststrategi «European Green Deal» innebærer at all fremtidig politikk skal bidra til å oppfylle Paris-avtalen om klima, FNs bærekraftmål og de globale biodiversitetsmålene. De nylig publiserte strategiene vil være viktige for å nå disse målene. 

 

 

Klare økomål

De to strategiene foreslår blant annet å etablere bindende mål for å gjenoppbygge økosystemer, få pollinatorene tilbake til jordbruksland, redusere forurensing og styrke økologisk landbruk. De to strategiene skal revideres i løpet av 2023, men først må forslagene bli godkjent i ministerrådet og i Europaparlamentet.

okologisk-kaalplante-foto-debio

Økologisk landbruk som spydspiss

I Norge har økologisk landbruk en viktig rolle som pådriver for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig.
Regjeringen (Meld. St. 11 (2016-2017) viser til NIBIO rapporten «Økologisk landbruk sin spydspissfunksjon», som peker på økologisk jordbruks rolle som læringsarena, korrektiv og spydspiss i arbeidet for å gjøre norsk jordbruk mer miljøvennlig og bærekraftig.

 


Rapporten viser at økologisk landbruk har beveget hele landbruket i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning, og påvirket praksis i den øvrige jordbruksdriften på områder som dyrevelferd, bruk av plantevernmidler, gjødsling og jord- og plantekultur.

 


FNs Organisasjon for mat og landbruk (FAO) beskriver de komplekse utfordringene som klimaendringer, økte miljøproblemer og sterk befolkningsvekst medfører. I sin årlige rapport «The State of Food and Agriculture» for 2016 understreket FAO at politikk for å møte klimautfordringene og for mat- og ernæringssikkerhet må samordnes og integreres.
FAO har også pekt på økologisk landbruk og agroøkologi som mulige strategier for å bekjempe sult og sikre et bærekraftig landbruk.

Les hele saken med daglig leder i Økologisk Norge sine uttalelser her.